Baggrund:

Den Motiverende Rygskole er et afprøvet og virkningsfuldt setup for holdundervisning og – træning til personer med subakutte og/eller tilbagevendende lænderygsmerter, i risiko for at udvikle manifeste kroniske symptomer.

Konceptet er udarbejdet i samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter, Gigtforeningen og Region Midtjylland

Det bærende i konceptet er en aktiverende strategi, med fokus på deltagernes tiltro til egen sygdomshåndtering og motivation for at være aktive.

Den Motiverende Rygskole blev oprindelig gennemført som en randomiseret undersøgelse på seks klinikker for fysioterapi i Århus, 2004/2005. Det er resultater herfra samt fra en 2 års follow-up, som konceptet bygger på.

Undersøgelsen viste, at deltagerne efter gennemførelse af rygskolen havde halveret ryg- og bensmerter samt forbrug af smertestillende medicin. Hertil kom en betydelig forbedring af funktionsniveau og livskvalitet både 3 og 24 måneder efter rygskoledeltagelse. Fremmødet var højt (85 %), hvilket tydede på deltagertilfredshed med forløbet (www.gigtforeningen.dk/rygskole).

Formål:

Formålet med undervisningen og træningen på Den Motiverende Rygskole er, at deltagerne i højere grad føler sig i stand til at tage vare på egne kendte lænderyggener uden professionel afhængighed. At den enkelte tør tro på egne evner og muligheder og aktivt kan handle derefter (self-efficacy).
Et væsentligt middel er, at deltagerne erhverver viden og aktivt afprøver forskellige teknikker både kropsligt og mentalt. Undervisning og træning er planlagt ud fra teorien om, at aktiv deltagelse faciliterer læring.

Undervisningen sigter mod at deltagerne:

  • Mindsker ”fear – avoidance” adfærd
  • Opnår viden om ryggens funktion, belastninger, forebyggelse, smertemekanismer mm.
  • Opnår indsigt i forskellige handlestrategier i fht. rygproblemer
  • Oplever at have handlemuligheder og tillid til at kunne mestre ændring af vaner
  • Oplever stigende kontrol over egne rygsymptomer

 

Indhold:
Den Motiverende Rygskole forløber over 10 uger og består af i alt 20 lektioner. Rygskolen indeholder både en undervisningsdel og en træningsdel. Hver uge afholdes 2 lektioner, hvor den ene lektion varer 1½ time fordelt på ½ times undervisning og 1 times træning.

I træningsdelen afprøves i praksis nogle af elementerne fra undervisningen. Teori og praksis skulle således gerne komplementere hinanden.

Deltagerne bliver desuden instrueret i et hjemmetræningsprogram, som de støttes i at udføre mindst 1 gang ugentligt. Hjemmeøvelserne er basisøvelserne i grundtræningen.

Undervisning:

Undervisningen på Den Motiverende Rygskole skal give den enkelte mulighed for refleksion. Dette anses som et væsentligt element for at kunne tilegne samt forholde sig til ny viden og anvende det i praksis.
Det er tilstræbt, at faktuel information fylder ca. 20 – 25 min. pr. undervisningslektion. Information skal have sammenhæng med det, som afprøves/trænes i klinikken eller afprøves hjemme inden næste kursusgang.
Information og undervisning skal så vidt muligt tage udgangspunkt i deltagernes oplevede problemstillinger, således at det bliver vedkommende og overførbart for den enkelte.
Undervisningsformen skal lægge op til, at deltagerne reflekterer over egne handlemuligheder og sparrer med hinanden.

Økonomi for holdtræning

Deltagelse på den motiverende rygskole er tilskudsberettiget fra Sygesikringen efter samme kriterier som gælder for henvisninger i øvrigt – en egenbetaling på ca. 105 kr. til holdtræning pr. gang.
”danmark” giver tilskud på 56 kr.

Den praktiserende læge kan altså henvise til ”Den Motiverende Rygskole” i de klinikker der er godkendt hertil.

Målgruppe

Den primære målgruppe for Den Motiverende Rygskole er personer med:

  • Subakut non-specifik low back pain
  • og/eller tilbagevendende lænderygsmerter med eller uden udstråling – i risiko for at udvikle en kronisk tilstand
  • Tilknytning til arbejdsmarkedet

Dette udelukker ikke, at personer med kroniske lænderygsmerter og evt. uden arbejdsmarkedstilknytning også vil kunne profilere af deltagelse i rygskolen.